[ro] [en]
chestionar - ai nevoi de avocat ?

Contact rapid

Adresa: Bacau, 30 Avenue Business Center, B-dul Unirii nr. 30, etaj 3, 600192
Tel: +40 234 52 53 51
Fax: +40 234 52 27 21
Mobil: +40 744 541 505
E-mail: office@avocat-stefanescu.ro
noutati

Legea pentru accelerarea solutionarii proceselor a fost publicata - 28.10.2010

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010 a fost publicata Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Legea modifica o serie de acte normative deosebit de importante: Codul de procedura civila, Codul familiei, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1, Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, Codul de procedura penala, Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Codul penal, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Ne referim in continuare, in prima parte, la cateva aspecte mai importante privitoare la modificarea Codului de procedura civila.

Competenta materiala

Vor fi de competenta judecatoriei, care va judeca in prima si ultima instanta, procesele si cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv.

Stramutarea

Se introduce un nou text in cod care declara inadmisibile cererile de stramutare care itereaza motivele invocate anterior prin alta cerere de stramutare, cu exceptia cazului in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionarii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia.

Continutul cererii adresate instantei

Orice cerere adresata instantei va cuprinde:
- aratarea instantei
- numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor
- numele si prenumele, domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor, daca este cazul
- obiectul cererii
- semnatura.
De asemenea, cererea va cuprinde, daca este cazul, si datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de parti, precum numarul de telefon, numarul de fax, adresa de posta electronica sau altele asemenea.

Comunicarea actelor procedurale intre parti

Noua lege extinde sfera mijloacelor de realizare a comunicarilor dintre parti. Astfel, dupa sesizarea instantei, daca partile au avocat sau consilier juridic, cererile, intampinarile sau alte acte se pot comunica direct intre acestia. In acest caz, cel care primeste actul va atesta primirea si va consemna data primirii pe insusi exemplarul care se va depune la instanta, de indata, sub sanctiunea neluarii in seama. Dovada comunicarii actelor poate fi facuta si prin orice alt inscris depus la dosarul cauzei prin care se atesta, sub semnatura, primirea fiecarui act de procedura care a fost comunicat.

Comunicarile efectuate de instanta

Instanta va putea dispune ca incunostintarea partilor sa se faca si telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop. Daca incunostintarea s-a facut telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata modalitatea de incunostintare si obiectul acesteia.

Accesul instantelor la bazele electronice de date

Instantele vor avea acces direct la bazele electronice de date sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice, in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare a citatiilor, a altor acte de procedura, precum si indeplinirii oricarei atributii proprii activitatii de judecata.

Cuprinsul citatiei

Citatia va contine si mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.

Consecintele neindeplinirii procedurii prealabile

Neindeplinirea procedurii prealabile (in cazurile in care procedura prealabila este obligatorie, potrivit legii) nu mai poate fi invocata de instanta din oficiu, ci numai de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.
In schimb, si instanta din oficiu, sesizata cu dezbaterea procedurii succesorale, va putea sa invoce neindeplinirea procedurii prealabile, daca reclamantul nu va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codulcivil civil si de lege.

Continutul intampinarii

Intampinarea va cuprinde si numele si prenumele, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. De asemenea, intampinarea va cuprinde, daca este cazul, si datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de parat, precum numarul de telefon, numarul de fax, adresa de posta electronica sau altele asemenea.

Rolul activ al judecatorului

Partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in conditiile legii.

Impacarea partilor

Se extinde pentru tot cursul procesului obligatia pentru judecator de a incerca impacarea partilor.
In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii, medierea nedevenind obligatorie pentru parti.

Termene scurte

Pentru judecarea procesului, instanta, tinand seama de imprejurari, fixeaza termene scurte, chiar de la o zi la alta. Cand considera necesar, instanta va putea fixa si termene mai indelungate.

Termenul in cunostinta

Potrivit noilor prevederi va avea termen in cunostinta si partea careia, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, i s-a inmanat, sub semnatura de primire, citatia pentru un termen de judecata.

Preschimbarea de termen

Termenul de judecata poate fi preschimbat pentru motive temeinice, fie din oficiu, fie la cererea oricareia dintre parti. Competenta de a solutiona cererea apartine completului de judecata investit cu judecarea cauzei. Cererea de preschimbare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Declinarea de competenta

Hotararea prin care instanta si-a declinat competenta nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de indata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent.

Exceptia de necompetenta

Noua lege aduce modificari importante in privinta invocarii exceptiilor de necompetenta.
Astfel, necompetenta generala poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii.
In schimb, necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica poate fi invocata de parti ori de catre judecator la prima zi de infatisare in fata primei instante, dar nu mai tarziu de inceperea dezbaterilor asupra fondului.
Necompetenta de ordine privata (necompetenta teritoriala neexclusiva) poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, cand intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la prima zi de infatisare.
La prima zi de infatisare, judecatorul este obligat, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnand in cuprinsul incheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate.

Incuviintarea expertizei

Dupa numirea expertului, instanta va putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si cu privire la durata de timp necesara efectuarii expertizei. Pozitia partilor, respectiv a partii care a solicitat proba va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului, a partilor, respectiv a partii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a cheltuielilor necesare efectuarii expertizei.

Indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii

Noua lege transeaza divergentele ivite in practica, precizand expres ca indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditiile dispozitiilor din cod edictate special pentru aceste situatii.

Hotarari nesupuse apelului

Se adauga la cazurile in care hotartrile nu sunt supuse apelului cele privind evacuarile in materie comerciala, precum si cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale.

Solutiile in apel

Regula este ca instanta de apel va judeca procesul, evocand fondul chiar si in ipoteza in care in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata.
Totusi, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, daca prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, iar partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare
De asemenea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, si in cazul in care judecata in prima instanta s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, iar partea a solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel.
In toate cazurile, dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel, ca si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.
Se pastreaza solutia trimiterii cauzei spre judecare, in caz de necompetenta.

Hotarari nesupuse recursului

Se precizeaza ca nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in procesele si cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv.

Motivele de recurs

In corelatie cu solutia promovata in privinta conditiilor de invocare a exceptiei de necompetenta, se precizeaza ca necompetenta constituie motiv de recurs numai atunci cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei de ordine publica a altei instante, invocata in conditiile legii.

Casarea cu trimitere

Pastrandu-se aceeasi idee a urgentarii judecatii, se limiteaza cazurile de casare cu trimitere.
Astfel, casarea cu trimitere poate fi dispusa o singura data in cursul procesului pentru cazul in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului, pentru cazul in care judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului, respectiv pentru cazul casarii pentru lipsa de competenta. In cazul in care, dupa casarea cu trimitere intervine o noua casare in aceeasi cauza, tribunalele si curtile de apel vor rejudeca in fond cauza.

Probele in caz de rejudecare in recurs

Curmandu-se controversele, noua lege precizeaza ca in cazul rejudecarii dupa casare, cu retinere sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevazute de lege.

Recursul in interesul legii

Se largeste sfera persoanelor care pot sesiza Inalta Curte de Casatie si Justitie cu un recurs in interesul legii, cu inca doua entitati: colegiul de conducere al Inaltei Curte de Casatie si Justitie si Avocatul Poporului.
Inca o noutate este precizarea expresa ca subiectele care pot formula sesizarea au obligatia, iar nu dreptul, sa faca acest lucru.
Se stabileste in detaliu procedura de solutionare a recursului, rezolvandu-se o serie de probleme de ordin practic care au transformat recursul in interesul legii intr-o institutie greoaie si ineficienta. Astfel, completul recursul va fi solutionat de un complet format din presedintele sau, in lipsa acestuia, din vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia, precum si un numar de 20 de judecatori.
Va fi numit un judecator care va intocmi un raport asupra recursului in interesul legii, inclusiv proiectul solutiei ce se propune a fi data.
Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizarii instantei, iar decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

Competenta executorului judecatoresc

Se extinde competenta executorului judecatoresc, de la circumscritia judecatoriei, la circumscriptia curtii de apel in care urmeaza sa se efectueze executarea ori, in cazul urmaririi bunurilor, in care se afla acestea.

Incuviintarea executarii silite

Se fixaza termene atat pebtru executor, cat si pentru instanta de executare. Astfel, executorul judecatoresc este obligat sa se adreseze instantei pentru incuviintarea executarii silite in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii. La randul ei, instanta de executarea este tinuta sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite in termen de cel mult 7 zile de la inregistrarea acesteia.
Noua lege precizeaza ca, in temeiul incheierii prin care se admite cererea de incuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu in oricare dintre formele prevazute de lege, incuviintarea executarii silite fiind de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
Se enumera, nelimitativ, cateva motive pentru care instanta de executare poate poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite:
- daca cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat
- daca titlul nu a fost investit cu formula executorie, in cazurile in care, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite
- daca creanta nu este certa, lichida si exigibila
- daca titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita.

Solutionarea contestatiei la executare

Instanta va solicita organului de executare sa-i transmita, in termenul fixat, dosarul de executare sau, dupa caz, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare in cauza.

Evacuarea din locuinta

Potrivit noilor reglementari, nu se pot efectua evacuari din imobilele cu destinatie de locuinta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei locative, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca debitorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata.
Aceste dispozitii nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocupa abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta, si nici celor care au fost evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

Divortul prin acord

Se inlatura cerinsa stabilirii de catre instanta a unui termen de doua luni pentru solutionarea cererii. In plus, cererea se va solutiona in camera de consiliu.
Instanta va putea lua act de invoiala sotilor si cu privire la alte cereri accesorii, urmand ca, daca sotii nu se invoiesc, sa continue judecata, administrand probele prevazute de lege pentru solutionarea acestor cereri.

Medierea in procedura divortului

Instantei de fond va starui pentru solutionarea divortului prin intelegerea partilor. In cazul in care judecatorul recomanda medierea, iar partile o accepta, acestea se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere.

Conciliere sau mediere

Noua lege introduce alternativa medierii la procedura concilierii directe. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la inceperea ei.

Medierea in procedura litigiilor comerciale

Judecatorul care solutioneaza fondul poate recomanda partilor medierea, iar daca acestea o accepta, se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.

Modificari Legea cetateniei - 20.05.2009
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 321 din 14 mai 2009, a fost publicata Legea nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991.

Potrivit modificarilor, conditia referitoare la durata domiciliului pe teritoriul statului roman, care trebuie sa fie de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, respectiv de cel putin 5 ani de la data casatoriei, poate fi redusa la jumatate In cazul in care solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 1.000.000 de euro.

Se mai prevede ca persoanele care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune cererea de redobandire ori acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere.

Persoanele care au pierdut cetatenia romana, precum si fostii cetateni romani care inainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetatenia romana din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul II, cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererea de redobandire sau acordare, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente dupa domiciliul sau resedinta solicitantilor, care le vor inainta ulterior Comisiei pentru cetatenie.

In situatia in care, la nivelul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, numarul solicitantilor este cu mult mai mare decat capacitatea de procesare a oficiului, se va proceda la programarea acestora in limita a 30.000 dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.

Cambia si biletul la ordin - 20.05.2009
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, a fost publicata Legea nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin.

Potrivit modificarilor, cambia trebuie sa cuprinda numele aceluia care trebuie sa plateasca (tras), respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele trasului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe cambie primele caractere din nume si prenumele, respectiv denumirea trasului, in limita spatiului speciale alocat, fara ca aceasta sa atraga nulitatea cambiei.

Se mai stabileste ca orice semnatura cambiala trebuie sa cuprinda, in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga, respectiv semnatura olografa a persoanei fizice, a reprezentatilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentatilor sau a imputernicitilor altor categorii de entitatii care utilizeaza astfel de instrumente.

Prin exceptie, prin semnatura trasului se va intelege semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de tras sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicitului trasului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care accepta la plata cambii.

De asemenea, se mai prevede ca in cuprinsul biletului la ordin trebuie sa se regaseasca si urmatoarele elemente:
1. numele emitentului, respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
2. codul emitentului, respectiv un numar unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale emitentului.

Modificare Cod procedura civila - 20.05.2009

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 324 din 15 mai 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului de procedura civila.

Modificarea Codului de procedura civila survine ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 373 indice 1 din Codul de procedura civila, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 458 din 31 martie 2009.

In noua reglementare, art. 373 indice 1 din Codul de procedura civila prevede ca cererea de executare silita, insotita de titlul executoriu, se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel, care va solicita instantei de executare, de indata, incuvintarea executarii silite.

Presedintele instantei de executare se pronunta asupra cererii de incuviintare prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Cererea de incuvintare a executarii silite nu este supusa vreunei cai de atac, iar incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

Ulterior incuviintarii cererii, la instanta de executare se va alcatui un dosar privind executarea, la care executorul judecatoresc este obligat sa depuna cate un exemplar al fiecarui act de executare, in termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.

Daca se considera ca este in interesul executarii, executorul judecatoresc il va putea invita pe debitor pentru a-i cere, in scris, in conditiile legii, lamuriri in legatura cu veniturile si bunurile sale asupra carora se poate efectua executarea, cu aratarea locului unde se afla acestea, precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie obligatia sa, aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul executarii silite.

Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare, precum si darea de informatii incomplete sau eronate atrage raspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii amenzii de la 50 lei la 500 lei, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala.

Alta dispozitie din Codul de procedura civila care se modifica este alin. (1) al art. 402, care stabileste ca judecarea contestatiei la executare se face cu procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta, de urgenta si cu precadere, precum si cu citarea partilor, in termen scurt.

Modificarea Codului de proocedura civila a fost impusa de decizia Curtii Constitutionale nr. 458/2009.

Decizia CCR nr. 458/2009 - 28.04.2009

Prin decizia nr. 458 din 31 martie 2009, Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat ca prevederile art. 373 din C. proc. civ. astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Lg. nr. 459/2006, sunt neconstitutionale.

In actuala sa forma art. 373 din C. de proc. civ. prevede ca:

(1) Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel.

(2) Executorul judecatoresc este dator sa staruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

(3) In interesul executarii, executorul judecatoresc poate cere debitorului sa dea o declaratie scrisa cu privire la veniturile si bunurile sale si locul unde se afla acestea.

(4) In situatia prevazuta de art. 3717 alin. 1, executorul judecatoresc este dator sa puna in vedere partii sa-si indeplineasca de indata obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.

Prin decizia sa CCR arata ca in forma anterioara modificarii, cand executarea silita era plasata sub controlul instantei de judecata, textul de lege indeplinea exigentele unui proces echitabil.

In redactarea anterioara modificarilor aduse prin Lg. nr. 459/2006, art. 373 din C. de proc. civ. avea urmatorul cuprins:

Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu dispune altfel. Executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu.

Instanta incuviinteaza executarea silita prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa nici unei cai de atac. incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata cu recurs de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

Dupa incuviintarea cererii, instanta va alcatui un dosar privind executarea, la care executorul judecatoresc este obligat sa depuna cate un exemplar al fiecarui act de executare, in termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.

In motivarea deciziei sale CCR arata ca prin inlaturarea controlului judecatoresc asupra inceperii executarii silite, executorului judecatoresc i-a fost conferita competenta de a decide cu privire la legalitatea si temeinicia cererii de executare silita, activitate ce constituie atributul instantei de judecata.

CCR a mai aratat ca lasarea unei faze a procesului civil la aprecierea executorului judecatoresc ca reprezentant al unui serviciu administrativ constituie o incalcare a dreptului partilor la un proces echitabil, drept garantat si aparat de prevederile art. 21 alin (3) din Constitutie si de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Pentru aceste motive CCR a hotarat ca prevederile actuale ale art. 373 C. proc. civ. sunt neconstitutionale si ca vechea reglementare asigura o maxima celeritate a acestei proceduri, instanta trebuind sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Intrucat reintroducerea incuviintarii executarii silite de catre instanta de judecata presupune o procedura in plus in realizarea creantelor pe calea executarii silite, deci poate constitui un ragaz pentru debitorii rau platnici in a-si crea sau atrage starea de insolvabilitate/insolventa, consideram ca de lege ferenda s-ar impune stabilirea unui termen inlauntrul caruia instanta de judecata sa se pronunte asupra incuviintarii.

Decizia ICCJ nr. 4/2009 - 28.04.2009

Prin decizia nr. 4 din 19 ianuarie 2009 Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul in interesul legii promovat de catre procurorul general al Romaniei si dispune ca: dispozitiile art 374 C. proc. civ., raportate la art. 61 din Lg. nr. 58/1934 si respective art. 53 din Lg. nr. 59/1934, se interpreteaza in sensul ca, biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare.

Intucat la nivelul instantelor de judecata nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 374 C. proc. civ. raportate la prevederile art. 61 din Lg. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 53 din Lg. 59/1934 privind cecul, referitor la investirea cu formula executorie a acestor instrumente de plata, decizia ICCJ vine sa unifice aceasta practica neunitara in sensul investirii cu formula executorie a cecului, cambiei si biletului la ordin.

Modificarea procedurii de calcul al taxei de poluare, in cazul contractelor de leasing - 26.09.2008

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 22 septembrie 2008, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1261/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Taxa a fost instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, in vigoare de la 1 iulie 2008.

Conform prevederilor legale, in cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea depusa de societatile de leasing se anexeaza un document centralizator care cuprinde elementele necesare calculului taxei pe poluare pentru fiecare autovehicul.

ANAF a simplificat procedura, prin modificarea Ordinului nr. 986/2008, in sensul folosirii unui program de asistenta, elaborat si distribuit gratuit, pentru completarea si depunerea in format electronic a Centralizatorului privind autovehiculele in leasing.

Mai mult, Ordinul ANAF nr. 1261/2008 a introdus si un nou formular - Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, prin care se realizeaza emiterea unei singure decizii de calcul pentru toate autovehiculele in leasing care fac obiectul cererii.

Decizia va reprezenta titlu de creanta si va constitui instiintare de plata. Totodata, aceasta va putea fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

In plus, prin decizia de calcul, organele fiscale vor aduce la cunostinta ca daca autovehiculele pentru care se efectueaza inmatricularea fac obiectul unei achizitii intracomunitare si acestea indeplinesc conditiile prevazute de art.1251alin.(3) din Codul fiscal, cu privire la mijloacele de transport noi, "persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art.153 din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art.1563 din Codul fiscal, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii."

Exceptie de neconstitutionalitate admisa. Legea nr. 10/2001. Imobile preluate cu titlu valabil - 25.07.2008
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 830 din 8 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justititie, precum si unele masuri adiacente.

Dispozitiile legale criticate (art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, modificata prin Legea nr. 247/2005) prevad la acest moment urmatoarele: "Pentru imobilele evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 21 alin. 1 si 2, persoanele indreptatite au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzatoare valorii de piata a imobilelor solicitate".

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate a considerat ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 15 alin. 2 referitoare la principiul neretroactivitatii legii si art. 16 care consacra egalitatea in drepturi a cetatenilor.

Curtea Constitutionala a admis exceptia ridicata apreciind ca, prin abrogarea sintagmei "imobilele preluate cu titlu valabil" din cuprinsul art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, acesta incalca dispozitiile art. 15 alin. 2 si art. 16 alin. 1 din Constitutie.

Impozit pe profit si impozit pe dividende - noi reglementari in Codul fiscal - 26.06.2008

Guvernul a adoptat marti o Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, care vizeaza impozitarea unitara a dividendelor, atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti. In domeniul impozitului pe profit, ordonanta de urgenta stabileste majorarea perioadei pentru recuperarea pierderii fiscale.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, adoptata marti de Executiv, introduce o serie de reglementari pentru corelarea legislatiei romanesti cu cea europeana. Actul normativ va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Impozitarea unitara a dividentelor


Conform ordonantei de urgenta a Guvernului, cota de impunere a dividendelor pentru persoanele juridice nerezidente se va reduce de la 16% la 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009. Astfel, atat persoanele juridice rezidente cat si cele nerezidente vor plati de la 1 ianuarie 2009 o cota de 10%, asigurandu-se egalizarea tratamentului fiscal.

Aceasta modificare a Codului Fiscal vine pe fondul avertismentului din partea Comisiei Europene, de la inceputul lunii mai. La acea data, Executivul european a trimis Romaniei o scrisoare de somare cu privire la normele prin care statul roman percepe impozite mai mari pe dividendele platite in afara tarii decat pe cele interne. Scrisoarea de somare reprezinta prima etapa a procedurii privind incalcarea dreptului comunitar (procedura de infringement).

In documentul adresat Guvernului Romaniei, CE a constatat ca "dividendele actionarilor interni care detin sub 15% din actiuni se taxeaza la sursa cu un impozit final de 10%".

" Acelasi impozit insa se ridica la 16%, daca actionarul este nerezident. Procentul poate fi mai mic pentru actionarii din tari cu care Romania are acorduri fiscale bilaterale", a adaugat CE.

"Pentru actionarii care detin cel putin 15% din actiuni, dividendele interne sunt scutite de taxe. Romania percepe, in schimb, 10% impozit final retinut la sursa, in cazul in care societatile care incaseaza dividendele au sediul in Norvegia, si 16%, daca dividendele revin unor societati din alte state SEE/AELS", a mai precizat Executivul european.


Perioada de recuperare a pierderii fiscale, majorata de la 5 la 7 ani


Ordonanta de urgenta a Guvernului, adoptata marti, aduce noi reglementari in domeniului impozitului pe profit, prin majorarea perioadei de recuperare a pierderii fiscale de la 5 la 7 ani pentru pierderea fiscala realizata, incepand cu anul 2009. Executivul a a luat aceasta masura avand in vedere ca exista domenii de activitate in care infiintarea si dezvoltarea unei afaceri necesita o perioada mai lunga de timp pana la inregistrarea veniturilor din exploatare.


In prezent, Codul fiscal prevede ca pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. In cazul persoanelor juridice straine, se iau in considerare numai veniturile si cheltuielile care pot fi atribuite sediului permanent in Romania.

De asemenea, Codul fiscal mai stabileste ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

ONRC: Noua procedura de actualizare a codurilor CAEN - 01.04.2008

Firmele vor fi scutite pana in 2009 de la plata taxelor pentru actualizarea obiectului de activitate, conform editiei revizuite a CAEN. Actualizarea este posibila doar prin depunerea unei cereri.

Guvernul a acordat, prin Hotararea nr. 322/2008, facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2, printre care si eliminarea taxelor pentru inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 27 martie 2008 .

Potrivit HG nr. 322/2008, scutirea de la plata taxelor se aplica pentru "persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale", pana la 1 martie 2009.

Conform noilor prevederi, comerciantii nu mai trebuie sa depuna la Oficiile Registrului Comertului Hotararea AGA sau Decizia asociatului unic in vederea modificarii actului constitutiv, si, totodata, actul constitutiv actualizat.

De asemenea, actualizarea obiectului de activitate se va inregistra in registrul comertului in baza deciziei/rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, fara a exista obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In plus, potrivit HG nr. 322/2008, cererile de actualizare a obiectului de activitate depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data intrarii a actului nromativ se solutioneaza conform procedurilor in vigoare la data depunerii.

Documentatia necesara pentru actualizarea codului CAEN


Avand in vedere reglementarile aduse prin HG nr. 322/2008, actualizarea obiectului de activitate se va face in baza urmatoarei documentatii:
- Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev.2 (prevazuta in anexa la HG nr. 322/2008 - poate fi obtinuta de pe site-ul www.onrc.ro sau de la Oficiile Registrului Comertului);
- Certificatul de inregistrare in original;
- Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;
- Dovezile privind plata tarifelor legale pentru transmiterea documentelor prin posta (daca se solicita transmiterea documentelor prin posta);

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va efectua actualizarea si va elibera solicitantilor un nou certificat de inregistrare.

In situatia in care se solicita modificarea actului constitutiv, precum si actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de inregistrare si, separat, o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2.

Extrasul de registru nu este scutit de taxe

La cererea comerciantilor, se va elibera si un extras de registru cuprinzand obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal si a activitatii. Aceasta operatiune nu este, insa, scutita de plata taxelor.

Pentru a primi extrasul de registru, solicitantii trebuie sa depuna la ORC o Cerere comanda eliberare acte (in original) si dovada privind plata taxelor pentru eliberarea registrului.

Certificatele constatatoare emise potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, isi pastreaza valabilitatea, insotite de extrasul de registru.

Dovada actualizarii activitatilor autorizate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin extrasul de registru, mai stabileste HG nr. 322/2008.

Codul fiscal se modifica incepand cu 1 ianuarie 2008 - 23.10.2007

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703 din data de 18 octombrie 2007 a fost publicata Ordonanţa de Urgenţa nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Va prezentam in continuare principalele modificari introduse prin acest act normativ:

La Titlul I, Dispoziţii generale, se modifica unele prevederi, in general in sensul coroborarii acestora cu alte acte normative in vigoare sau cu alte prevederi din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

La Titlul II, Impozitul pe profit se aduc o serie de modificari, dintre care menţionam:

Se extinde categoria veniturilor neimpozabile pentru organizaţiile non-profit, in sensul includerii unor venituri care nu sunt generate de activitaţile economice.

Se modifica unele prevederi cu privire la cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit, pentru societaţile comerciale, respectiv cu privire la cheltuielile de transport şi cazare şi cheltuielile inregistrate in legatura cu locuinţele de serviciu.

Se modifica prevederile privind sistemul plaţilor anticipate pentru impozitul pe profit.

In ceea ce priveşte Titlul III, Impozitul pe venit şi Titlul V, Impozitul pe veniturile obţinute din Romania de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor straine infiinţate in Romania, se modifica unele prevederi, in general in sensul coroborarii acestora cu alte acte normative in vigoare privind impozitul pe venit.

Cele mai multe modificari din textul acestui act normativ se refera la Titlul VI, Taxa pe valoarea adaugata. Se introduc diverse modificari, atat de forma, cat şi de fond, in sensul coroborarii prevederilor Codului fiscal cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, dintre care dorim sa menţionam urmatoarele:

Bunurile pierdute sau furate, dovedite legal, nu se asimileaza unei livrari de bunuri (se elimina obligativitatea colectarii TVA pentru pierderi şi furturi). Mai multe detalii in acest sens vor fi aduse prin normele pentru aplicarea acestor prevederi.

Se elimina posibilitatea ajustarii anuale a TVA deduse iniţial pe perioada de ajustare in cazul utilizarii parţiale a bunului imobil pentru operaţiuni scutite fara drept de deducere. La orice schimbare de destinaţie, in perioada de ajustare, se va realiza integral ajustarea, fie in favoarea bugetului, fie in favoarea persoanei impozabile. Prin norme se vor stabili reguli tranzitorii pentru situaţia in care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa iniţial.

Se introduc noi dispoziţii privind facturarea şi posibilitatea emiterii de facturi simplificate.

Se elimina dispoziţiile cu privire la aplicarea masurilor simplificate pentru livrarile de cladiri şi terenuri, precum şi pentru lucrarile de construcţii-montaj. Probabil ca prin normele de aplicare ale acestor prevederi se vor stabili reguli tranzitorii pentru contractele incheiate in 2007.

La Titlul VII, Accize şi alte taxe speciale, majoritatea modificarilor introduse se refera la corectarea unor formulari, in vederea eliminarii discordanţelor dintre prevederile Codului Fiscal şi reglementarile din domeniul procedurilor fiscale şi vamale.

Dorim sa menţionam in mod particular modificarea prevederilor referitoare la calculul valorii in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme / autovehicule şi a impozitului la ţiţeiul din producţia interna, datorata bugetului de stat, stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura. In conformitate cu prevederile acestui act normativ, transformarea sumelor in lei se va efectua utilizand cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (in timp ce prevederile anterioare se refereau la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent).

La Titlul IX, Taxe locale, se modifica prevederile referitoare la posibilitatea acordarii de scutiri şi facilitaţi acordate de catre consiliile locale. Aceste modificari se aduc in vederea respectarii legislaţiei comunitare in domeniul ajutorului de stat.

Se elimina posibilitatea acordarii de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe cladiri şi teren pentru investiţii mai mari de 500.000 euro. In schimb, se introduce o noua prevedere, conform careia se pot acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri şi teren, in condiţiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, şi cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat.

Prevederile acestui act normativ vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2008.

Norme de metrologie legala - aparate radar - 12.09.2007
In Monitorul Oficial nr. 622/10 septembrie 2007, a fost publicat Ordinul nr. 153/2007 al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala privind modificarea Normei de metrologie legala NML 021-05 "Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre), aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/2005.

In ceea ce priveste cerintele tehnice functionale specifice blocului inregistrator, potrivit modificarii, inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
­ - data si ora la care a fost efectuata masurarea;
­ - valoarea vitezei masurate;
­ - faptul ca a fost efectuata autotestarea, daca aparatul poate sa treaca in regim de masurare fara sa efectueze autotestarea;
­ - imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.

Asadar inregistrarea nu va mai cuprinde "- sensul de deplasare a autovehiculului".

Modificari ale Codului de procedura fiscala - 05.09.2007
In Monitorul Oficial nr. 603/31 august 2007, a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Actul normativ aduce modificari si completari Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.

Astfel, Codul de procedura fiscala este completat cu prevederi referitoare la Comisia de proceduri fiscale, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a codului si a legislatiei care intra in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In ceea ce priveste obligatia de furnizare a informatiilor, potrivit modificarilor aduse, contribuabilul sau alta persoana imputernicita de acesta are obligatia de a furniza organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. De asemenea, organul fiscal are dreptul de a solicita inscrisuri si altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

Referitor la inspectia fiscala, se arata ca aceasta are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si accesoriilor aferente acestora.

Trebuie mentionat faptul ca au fost introduse dispozitii legale privind obligatia certificarii anuale a contribuabililor persoane juridice de catre un consultant fiscal, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Cat priveste termenele de plata, se prevede ca, prin derogare, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se platesc dupa cum urmeaza:
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
b) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Dispozitiile modificatoare stabilesc ordinea stingerii datoriilor pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, astfel:
a) obligatii fiscale cu termene de plata dupa data confirmarii planului de reorganizare, in ordinea vechimii;
b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati a obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata intre data deschiderii procedurii insolventei, pana la data confirmarii planului de reorganizare, in ordinea vechimii pana la stingerea integrala a acestora, altele decat cele prevazute la lit. b).

In acelasi context, trebuie mentionat ca pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere dupa data deschiderii procedurii insolventei.

In materia suspendarii, intreruperii sau incetarii executarii silite, a fost introdusa o noua dispozitie potrivit careia in masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati, sechestrele aplicate pentru aceste titluri executorii se ridica prin decizie a organului de executare in cel mult 2 zile de la data stingerii.

Potrivit modificarilor aduse OUG nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, sunt exceptate de la aceasta obligatie si urmatoarele:
a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, etc, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;
c) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta.

In orice caz, obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fiecare locatie.

Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 - modificari importante - 01.08.2007
In Monitorul Oficial nr. 510/30 iulie 2007, a fost publicata Legea nr. 262/2007 privind modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Modificarile aduse legii contenciosului administrativ vizeaza, printre altele: posibilitatea Avocatului Poporului de a introduce actiuni in contenciosul administrativ daca apreciaza ca ilegalitatea unui act sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie; termenul in care poate fi facuta plangerea prealabila; posibilitatea persoanelor fizice si juridice de drept privat de a introduce actiuni in contenciosul administrativ prin invocarea incalcarii interesului public s.a.

Astfel, Avocatul Poporului, in urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, daca apreciaza ca ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie, poate sesiza instanta competenta de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate. Daca petitionarul nu-si insuseste actiunea formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata, instanta de contencios administrativ anuleaza cererea.

Conform legii, plangerea prealabila, in cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative, are semnificatia concilierii in cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator. In acest caz, plangerea trebuie facuta in termen de 6 luni, termen care va incepe sa curga:
- de la data incheierii contractului, in cazul litigiilor legate de incheierea lui;
- de la data modificarii contractului sau, dupa caz, de la data refuzului cererii de modificare facute de catre una dintre parti, in cazul litigiilor legate de modificarea contractului;
- de la data incalcarii obligatiilor contractuale, in cazul litigiilor legate de executarea contractului s.a.

Potrivit noii reglementari, persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invoca apararea unui interes legitim public numai in subsidiar, in masura in care vatamarea interesului legitim public decurge logic din incalcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat. Insa, prin derogare de la aceasta prevedere, actiunile intemeiate pe incalcarea unui interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea autoritatii parate sa emita un act sau un alt inscris, respectiv sa efectueze o anumita operatiune administrativa, sub sanctiunea penalitatilor de intarziere sau a amenzii.

Se mai prevede ca instanta de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul administrativ atacat, daca reclamantul - persoana vatamata - staruie in continuarea judecarii pricinii.

Conform legii, in toate situatiile, instanta poate stabili prin dispozitiv, la cererea partii interesate, un termen de executare, precum si amenda in cazul nerespectarii acestuia.

Noua lege privind inregistrarea electronica a operatiunilor comerciale - 31.07.2007
In Monitorul Oficial nr. 506/27 iulie 2007, a fost publicata Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Legea stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri sau servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Persoana juridica ce emite facturi poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului.

Astfel, emitentul facturii in forma electronica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa utilizeze un sistem informatic omologat de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei;
- sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
- sa utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea de facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica s.a.

Legea stabileste, totodata, contraventiile in acest domeniu si regimul sanctionator al acestora.

Prevederile legii vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Codul Muncii a fost modificat. Salariatul poate cere daune morale angajatorului - 27.07.2007

In Monitorul Oficial nr. 497/25 iulie 2007, a fost publicata Legea nr. 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Potrivit legii, angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat atat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material, cat si in situatia in care a suferit un prejudiciu moral, din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

Pana la aparitia legii de modificare, angajatorul era obligat sa-l despagubeasca pe angajat doar in sitatia in care acesta a suferit un prejudiciu material.

Noua modificare a Legii societăţilor comerciale, pe scurt - 05.07.2007

In Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente.


1. se introduc noi incompatibilităti pentru calitatea de fondator, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere si al directoratului, cenzor sau auditor financiar. Astfel, nu pot avea aceste calitati persoanele condamnate pentru infractiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism.

2. Ordonanta se refera expres si la regimul fiscal al veniturilor directorilor. Astfel, remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impozitează potrivit legislatiei in materie.

3. Pentru curmarea controverselor deja apărute legate de cumulul intre calitatea de administrator si calitatea de salariat la o societate cu răspundere limitata, ordonanta precizează expres ca dispozitiile privitoare la administrarea societătilor pe actiuni nu sunt aplicabile la SRL. De asemenea, tot privitor la societătile pe răspundere limitată, legea permite acum ca asociatul unic, chiar dacă este administrator, să aibă calitatea de salariat. Prin urmare, deducem ca administratorul va putea sa aibă concomitent si calitatea de salariat, indiferent daca aceasta din urma calitate vizează sau nu chiar exercitarea functiei de administrator.

4. Se repara o omisiune a vechii reglementari in materia modificării actelor constitutive ale societătii comerciale. Astfel, se omisese in vechea reglementare sa se precizeze ca intre actele modificatoare se număra si hotararea consiliului de administratie, respectiv directoratului, desi aceste organe erau imputernicite sa realizeze modificarea actului constitutiv in anumite situatii: mutarea sediului societătii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celui principal, majorarea capitalului social. Prin ordonanta, se mentionează expres ca acte modificatoare si hotararile consiliului de administratie, respectiv directoratului.

5. In ceea ce priveste majorarea capitalului social la societatea cu raspundere limitata, se face trimitere expresa la modalitatile si sursele prevazute de lege pentru societatea pe actiuni, inlaturandu-se astfel situatiile din practică ce impiedicau asociatii la SRL sa majoreze capitalul social cu creante detinute de acestia asupra societatii.

6. Constituie contraventie, sanctionata cu amenda de la 5000 la 10.000 RON, nedepunerea hotararilor adunarii generale in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

7.Se introduc exceptii cu privire la infractiunea prevazuta la art. 272 din legea nr. 31/1990, privind folosirea creditului societatii.

8. Ca dispozitii tranzitorii mentionam obligatia societatilor comerciale pe actiuni de a efectua demersurile necesare indeplinirii cerințelor legale privitoare la administrarea societăţii , in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei, urmand ca pana la finalizarea acestor demersuri, societatea sa functioneze cu structura de administrare existenta la data intrării in vigoare a ordonantei de urgenta.

9. O alta dispoziție tranzitorie importanta se refera la soarta contractelor de munca ale administratorilor/directorilor, care aveau ca obiect chiar exercitarea acestei functii. Ordonanta de urgenta precizeaza ca aceste contracte incheiate inainte de intrarea in vigoare a ordonantei incetează de drept la data intrarii in vigoare a acesteia sau, in cazul in care mandatul a fost acceptat ulterior intrării in vigoare a ordonantei, de la data acceptării mandatului. Astfel, deducem ca pentru perioada cuprinsa intre data intrării in vigoare a Legii nr. 441/2006 si data intrării in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aceste contracte au continuat sa subziste.

Modificari importante ale Codului Rutier - 05.07.2007
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 443/29 iunie 2007.

Principala modificare consta in faptul ca plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti. Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie se prezinta de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile in evidente si ii va restitui permisul de conducere. In termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.

Alte modificari aduse de noua reglementare privesc verificarea cunostintelor regulilor de circulatie in cazul suspendarii permisului si obligatia de a declara in termen de 24 de ore producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale.

Daca in vechea reglementare verificarea cunostintelor regulilor de circulatie era obligatorie si nepromovarea testului prelungea in mod nelimitat suspendarea permisului, conform noii reglementari lucrurile stau altfel. Si anume, pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte pentru verificarea cunostintelor regulilor de circulatie numai cand permisul i-a fost retinut pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasire sau trecere la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, precum si in cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ. De asemenea, verificarea este obligatorie in cazul in care s-a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.

In cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu promoveaza testul de verificare a cunostintelor sau nu se prezinta la sustinerea verificarii, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se prelungeste cu 30 de zile, o perioada limitata fata de reglementarea anterioara.

O alta modificare importanta ii priveste pe conducatorii implicati intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale. Acestia au obligatia de a se prezenta la unitatea de politie competenta in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentu intocmirea documentelor de constatare. Exceptie fac conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident si conducatorul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut drept rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca a fost desfiintat - 29.06.2007

In Monitorul Oficial nr. 427 din data de 27 iunie 2007 a fost publicata Hotărarea Guvernului nr. 640/2007 privind stabilirea unor masuri in aplicarea prevederilor art. II din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, precum si pentru stabilirea unor masuri de reorganizare instituționala.

Odată cu intrarea in vigoare a hotărarii, Oficiul pentru Migrația Forței de Munca, aflat in subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, se desființează si este absorbit in cadrul agenției.
Astfel, atribuțiile Oficiului pentru Migrația Forței de Munca sunt preluate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, excepție făcand atribuțiile in domeniul eliberării documentului care atesta dreptul de munca al străinilor, preluate de către Oficiul Roman pentru Imigrări potrivit O.U.G. nr. 55/2007.
Hotărarea a sporit si diversificat atribuțiile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Exemplificam: efectuarea controlului asupra respectării de către personale fizice si juridice a obligațiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca; asigurarea de consiliere in litigii si conflicte de munca, in scopul respectării drepturilor cetățenilor romani in străinătate s.a.

Executarea silita a institutiilor publice - 18.05.2007
In Monitorul Oficial nr. 300 din 5 mai 2007 a fost publicata Legea nr. 110/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

Legea modifica un act normativ pe cat de scurt pe atat de controversat. Reamintim ca ordonanta stipula ca executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice in temeiul titlurilor executorii se realizeaza din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.

Legea modificatoare aduce precizari, care in realitate modifica semnificativ regimul executarii institutiilor publice.

Astfel, se instituie un termen de 6 luni pentru institutia debitoare, care nu-si poate executa datoria stabilita prin titlu executoriu din cauza lipsei de fonduri, de a face demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Termenul de 6 luni curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Creditorul si debitorul pot conveni asupra altui termen decat cel mentionat, de 6 luni, precum si asupra unor alte conditii de indeplinire a oricaror obligatii stabilite prin titlul executoriu.

In cazul in care institutia publica nu isi indeplineste obligatia de plata in termenul de 6 luni mentionat mai sus, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie.

Virarile de credite bugetare pe care ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa le dispuna se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar.

Executarile silite privind obligatiile de plata ale institutiilor publice aflate pe rol la data intrarii in vigoare a legii modificatoare, vor continua potrivit prevederilor acesteia.

Este legal imprumutul intre societati comerciale? - 11.05.2007

Nevoia crescanda de solutii exceptionale de depasire a unor momente speciale din existenta unei societati la nivelul unor costuri practic inexistente raportat la cele bancare impun tratarea acestui subiect. Imprumutarea societatii de catre asociat tine chiar de constituirea societatii comerciale care isi procura fondurile necesare activitatii prin aporturile asociatilor. Este, de asemenea, o premisa fireasca aceea ca disponibilul societatii la un anumit moment in caz exceptional sa nu fie suficient pentru desfasurarea activitatii si sa apara necesitatea finantarii. Acest lucru se realizeaza extrabancar in special prin imprumuturile asociatilor sau prin creditul comercial. In cazul in care in mod constant sunt necesare disponibilitati banesti sporite atunci poate fi necesara majorarea capitalului social sau contractarea unui credit bancar.

Imprumutul in afara creditului bancar are ca temei prevederile art. 100 din Titlul VI Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999. Astfel, orice persoana poate vinde pe credit sau poate acorda imprumuturi daca nu primeste depozite. Aceasta prevedere extinde aria posibililor creditori ai unei societati si la alte persoane decat a asociatului.

Avand in vedere ca societatea care acorda imprumutul sau asociatul nu constituie depozite cu scopul acordarii de imprumuturi operatiunea este admisa implicit si de legea bancara. Aceasta de altfel nu instituie restrictii exprese in acest sens ci interzice activitatea de atragere de depozite.

Imprumutarea societatii de catre o alta societate comerciala sau asociat fie ca este persoana juridica sau fizica este posibila din perspectiva argumentelor prezentate mai sus si in contextul recentelor reglementari privind activitatea institutiilor financiare nebancare. Astfel, finantarea activitatii societatii nu pot fi incadrata in categoria restrictiilor impuse de prevederile Titlului I Dispozitii privind activitatea de creditare desfasurata de institutii financiare nebancare cuprins in Ordonanta Guvernului nr. 28/2006.

Un alt argument in sensul posibilitatii efectuarii de imprumuturi intre societati este chiar modul in care potrivit intrebarii dvs. se acorda. Caracterul intamplator (acordarea de imprumuturi nefiind o activitate curenta a imprumutatorului) si acordarea fara obtinerea vreunui venit din aceasta operatiune subliniaza lipsa oricarei obligatii de a avea in obiectul de activitate acest domeniu. In aceste circumstante se va putea doar pune problema oportunitatii acordarii unui imprumut daca acesta nu genereaza un profit cu exceptia cazului in care beneficiile sunt obtinute in urma unor operatiuni colaterale sau partile sunt componente ale unui grup.

Acordarea de imprumuturi unui comerciant (societate comerciala) este reglementata implicit si de Ordonanta nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti aprobata prin Legea nr. 356/2002. In temeiul art. 3 din acest act normativ dobanda legala se stabileste, in materie comerciala, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in functie de care se stabileste dobanda legala, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.

In aceste conditii spre exemplu, pentru anul 2006 va fi utilizata dobanda de referinta valabila pentru luna ianuarie 2006 pentru calculul dobanzii pentru primul semestru si nivelul dobanzii legale aferente lunii iulie pentru cel de-al doilea semestru al anului. Nivelul dobanzii de referinta se stabileste lunar de catre Banca Nationala a Romaniei si se publica in Monitorul oficial. Dobanda de referinta a fost instituita prin Circulara BNR nr. 3/2002 si a inlocuit taxa oficiala a scontului incepand cu februarie 2002.

In ceea ce priveste dobanda legala trebuie sa face urmatoarele doua remarci. Mai intai ca in cadrul contractului de imprumut partile pot sa stabileasca orice nivel al dobanzii, cu singura limitare aplicabila in materia raporturilor civile prevazuta de art. 5 alin. (1) din Ordonanta nr. 9/2000, daca nivelul dobanzii este stabilit in scris (in raporturile civile dobanda nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an). Cea de a doua observatie are in vedere limitarea deductibilitatii fiscale stabilite de art. 23 din Codul fiscal - Legea nr. 571/2003 cu modificarile ulterioare. In cadrul acestei prevederi subliniem dispozitiile alin. 5) care limiteaza suplimentar deductibilitatea dobanzilor la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei. Aceasta limitare vizeaza tocmai tipurile de imprumuturi analizate acordate de catre asociati sau actionari, altele decat cele furnizate de alte societati care acorda credite: banci, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar). Asadar in cazul unei dobanzi de referinta mai mici in luna martie nu toata dobanda legala este si deductibila socotind indeplinita conditia privind gradul de indatorare a societatii mentionata la alin. 1 al art. 23 din Codul fiscal.

In cazul in care sunt necesare imprumuturi mai frecvente recomandam incheierea unui contract scris generic in care sa fie inclusa clauza de acordare a imprumutului ori de cate ori este necesar. In cuprinsul contractului va fi mentionata si dobanda sau se poate stabili nivelul zero al acesteia. Subliniem ca o data cu plata dobanzii de catre societate aceasta trebuie sa calculeze si sa retina impozitul pe veniturile din dobanzi de 16% la data platii venitului catre asociatul persoana fizica.

Codul CAEN a fost republicat - 08.05.2007

In Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007 a fost publicat Ordinul Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

Ordinul nu doar completeaza clasificarea, asa cum ne obisnuisem, ci o si republica, in anexa.

Noua clasificare intra in vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Norme Metodologice - Legea nr. 10/2001 - 04.04.2007

In Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2007 s-au publicat Normele Metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250 din 7 martie 2007.

Normele clarifica aspectele controversate aparute in aplicarea Legii nr. 10/2001, fiind un instrument util atat pentru justitiabili cat si pentru cei care administreaza actul de justitie.

Ordin protectia consumatorilor - 03.04.2007

In Monitorul Oficial nr. 128 din 21 februarie 2007 s-a publicat Ordinul nr. 92 din 16 februarie 2007 emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor care reglementeaza continutul contractelor de prestari servicii preformulate incheiate intre operatori economici si consumatori.

Conform legii, contractul preformulat este acel tip de contract redactat in intregime sau aproape in intregime de catre operatorul economic prestator de servicii, consumatorii neputand modifica sau interveni asupra clauzelor contractuale, ci avand doar posibilitatea de a le accepta sau nu.

Declaratii de TVA - 15.02.2007

Declaratii de TVA, de doua ori pe an 15/02/2007

Companiile pot opta pentru depunerea deconturilor de TVA de doar doua ori pe an, in loc de fiecare luna, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finantelor.
Conditia este sa nu aiba activitate in cel putin jumatate din aceasta perioada.

Valoare minima mijloace fixe - 14.02.2007

Prin Hotararea de Guvern nr. 107/2007 s-a majorat la 1.800 lei valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe.

Facturi fiscale noi - 10.01.2007

In aplicarea dispozitiilor Codului fiscal, care au inlaturat obligativitatea de a utiliza facturi fiscale cu regim special, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2226/2006 s-au stabilit modalitatile in care agentii economici vor emite facturile fiscale.

Modificari legea societatilor comerciale - 10.01.2007

S-a modificat Legea societatilor comerciale prin Legea nr. 441/2006, intrata in vigoare la 01 decembrie 2006. Printre modificarile cu impact asupra majoritatii agentilor economici se numara interdictia ca un administrator sa fie salariat al societatii; interdictia adminsitratorilor si asociatilor sa fie creditati de societate cu mai mult de 5000 EUR (pentru administrator aceasta fapta este infractiune).

Printr-un proiect de lege initiat de Ministerul Justitiei se vor amenda o parte din aceste modificari.